Thống đốc Texas Abbott kêu gọi các tòa án duy trì quy tắc biên giới của Đề mục 42