Thức uống tăng lực switchel độc đáo của người dân Hoa Kỳ