Thuốc tái sử dụng mới đem lại hy vọng cho bệnh viêm khớp bàn tay