‘Thủy Hử’ danh tác nằm ngoài vòng pháp luật của Trung Quốc