Thuyết Sắc tộc Trọng yếu khiến dễ dàng điều khiển tư duy của giới trẻ