Hoa Kỳ: Lạm phát có thể sẽ sớm đạt đỉnh điểm, nền kinh tế bước vào suy thoái