Tiến sĩ Fauci: Định nghĩa về ‘chích ngừa đầy đủ’ có thể được thay đổi