Tiết lộ: Cố vấn hàng đầu Tòa Bạch Ốc đã làm việc cho Pfizer trước khi tham gia chính phủ