Tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ thông qua luật định nghĩa giới tính là giới tính sinh học của một người khi sinh