Tìm kiếm sự thông tuệ trong chuyện ngụ ngôn của Soren Kierkegaard