Tòa án cho phép lệnh bắt buộc chích ngừa của TT Biden có hiệu lực với doanh nghiệp tư nhân