Tòa án Khu vực Sáu ra phán quyết chống lại đề nghị của chính phủ TT Biden