Tòa Bạch Ốc: TT Biden yêu cầu Trung Quốc xem xét giải phóng dự trữ dầu thô trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu