Tối cao Pháp viện bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc giữ tài liệu Tòa Bạch Ốc khỏi Ủy ban 06/01