Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ chính phủ địa phương về việc thu giữ nhà