Tội phạm bạo lực hiện đang là một đại dịch khắp Hoa Kỳ — nên trách ai đây?