Tổng chưởng lý Oklahoma: Hệ thống bệnh viện hoạt động tại 19 tiểu bang bị cấm sa thải công nhân chưa chích vaccine