TT Biden thực hiện nỗ lực chích ngừa toàn diện trong trường học