Tổng thống Putin ký luật sáp nhập, chính thức hợp nhất 4 khu vực của Ukraine