Tổng Y sĩ không loại trừ việc mở rộng lệnh bắt buộc chích vaccine cho các doanh nghiệp nhỏ