Tổng Y sĩ: Trẻ em đã chích ngừa có thể vẫn phải đeo khẩu trang ở trường