Trải nghiệm cận tử: Nhìn thấy tương lai trên Thiên Đường, Sáng Thế Chủ đã tới thế gian?