Trận địa bán dẫn Trung-Mỹ: Cuộc đua tạo dựng hình ảnh và tiêu chuẩn toàn cầu