Trong vòng 18 tháng, ông Tập ba lần đổi tư lệnh chiến khu trung ương