Trung Quốc có bao nhiêu quyền kiểm soát đối với các nguyên tố đất hiếm?

Trung Quốc đã thiết kế quyền kiểm soát toàn cầu đối với các nguyên tố đất hiếm — nhưng sự kiểm soát này không thể kéo dài.