Trung Quốc: Hơn 300 triệu người tại 74 thành phố bị phong tỏa trước Đại hội Đảng