Trung Quốc: Lượng chất thải y tế đang ở mức chưa từng có trong lịch sử