Trung Quốc: Quỹ bảo hiểm y tế từ chối thanh toán cho xét nghiệm COVID hàng loạt, chuyển trách nhiệm cho chính quyền địa phương