Trung Quốc mất 15 viện sĩ trong 26 ngày, gồm cả các chuyên gia vũ khí quân sự