Trung Quốc phạt những đại công ty công nghệ vì không báo cáo 43 giao dịch trước đó