Trung Quốc sáp nhập các ngân hàng nhỏ vào ngân hàng lớn như một biện pháp tạm thời cho cuộc khủng hoảng tài chính tiềm ẩn