Trung Quốc tìm cách tách rời tài chính, huỷ niêm yết tại Hoa Kỳ theo mục đích riêng