Truyền kỳ về tướng Washington (P5): Phụng ý Sáng Thế Chủ, nước Mỹ thành lập