TT Biden kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để thúc đẩy sản xuất bảng mạch