TT Biden nói rằng ông không cho ngừng sản xuất dầu. Còn đây là thực tế