TT Biden tại lễ tốt nghiệp trường cũ: ‘Chúng ta có thể làm cho nước Mỹ an toàn hơn’