TT Biden tán dương việc cho phép số lượng lao động ngoại quốc kỷ lục từ Mexico