TT Biden từ chối làm chứng trong cuộc điều tra đàn hặc của Đảng Cộng Hòa

Tổng thống từ chối lời mời ra làm chứng.