Vùng lân cận Thành phố New York kỷ niệm 95 năm Lễ Chiến Sĩ Trận Vong