TT Biden xác định các lĩnh vực chính trong lộ trình thúc đẩy năng lượng sạch