Từ chính phủ độc tài này sang chính phủ độc tài khác: Âu Châu chuyển sự phụ thuộc năng lượng sang Trung Quốc