Ủy ban cơ sở hạ tầng cho biết lạm phát, quan liêu làm tổn hại nỗ lực khắc phục chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ