Ủy ban GOP Hạ viện: Cục lưu trữ được yêu cầu chặn tuyên bố về tài liệu mật tại Trung tâm Penn Biden