Ủy ban Hạ viện: Ông Trump đã nộp 1.1 triệu USD tiền thuế trong nhiệm kỳ tổng thống của mình