Ủy ban Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc thả ký giả công dân đưa tin về COVID