Vấn đề bản quyền của Threads và tại sao ứng dụng mới này của Meta không thể ra mắt ở châu Âu