Vị chánh án đầu tiên John Jay đã thiết lập nền cộng hòa Hoa Kỳ như thế nào