Vị trí của bà Harris, ông Pence hôm 06/01 trở thành phần quan trọng trong nỗ lực chống truy tố