Việc chi tiêu cho chiến dịch tranh cử ở Virginia dự báo năm 2024 sẽ là chu kỳ bầu cử tốn kém nhất