Xem xét kỹ các điều khoản ít được biết đến trong dự luật cơ sở hạ tầng